Dienstverlening en Privacybeleid
Je persoonsgegevens zijn belangrijk voor Ironchasers. Zonder je persoonlijke gegevens, zoals je naam, adres, fysieke en mentale gesteldheid, kan Ironchasers geen overeenkomst met je aangaan en jou dus ook niet helpen als cliënt of consument. Daarom gebruikt en bewaart Ironchasers jouw persoonsgegevens. Met deze verkregen persoonlijke informatie gaat Ironchasers te allen tijde zorgvuldig om. Ironchasers is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Arnoud Dannenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Ironchasers, hij is te bereiken via de onderstaande contactgegevens.


Contactgegevens
Ironchasers
De Markgraven 117
7676 EK Westerhaar-Vriezenveensewijk
M. 06 573 172 71
info@ironchasers.nl


Persoonsgegevens welke Ironchasers verwerkt
1. Ironchasers verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons verstrekt d.m.v. het aanmeldformulier/intakegesprek.
2. Ironchasers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten.


Opsomming van persoonsgegevens welke Ironchasers verwerkt
Geslacht, voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum en leeftijd, mobiel nummer, e-mail alsmede overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmeldformulier in te vullen op deze website, gedurende een intakegesprek, telefonisch of op enige andere wijze van communiceren.


Overzicht van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens welke Ironchasers verwerkt
1. Fysieke gegevens: gewicht, lengte en leeftijd (BMI bepaling).
2. Fysieke gezondheid: ziektes, klachten, beperkingen en/of aandoeningen (sportplan en/of personal trainingen).
3. Mentale gezondheid: psycholoog, maatschappelijk medewerk(ster) of een andere specialist (personal coaching).
Kortom, alles wat Ironchasers benodigd is om een goede samenwerking te creëren en jou succesvol te laten transformeren.

Overzicht van doel(en) en op basis van welke grondslag Ironchasers persoonsgegevens verwerkt
1. Het afhandelen van jouw betaling (factuur).
2. Verzenden van een nieuwsbrief, reclamefolder en/of voor overige promotiedoeleinden.
3. Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
4. Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
5. Jou de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van een account.
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren.
7. Ironchasers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
8. Ironchasers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Tijdsduur m.b.t. het bewaren van persoonsgegevens
Ironchasers bewaart je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ironchasers hanteert geen standaard bewaartermijn. Kortom, de persoonsgegevens worden zo lang bewaard tot het moment dat (ex-)cliënt verzoekt tot het verwijderen van de persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden
Ironchasers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ironchasers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ironchasers.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Ironchasers wil je er tevens op wijzen, dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen (als er enige vorm van twijfel is aangaande de hierboven omschreven punten) bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Bescherming persoonsgegevens
Ironchasers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ironchasers via bovenstaande contactgegevens.