1 .   ...Begrippen
1.1.....Opdrachtnemer: Ironchasers, in het bijzonder de heer Arnoud Dannenberg, welke als zelfstandig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 65781066.
1.2.....Opdrachtgever: cliënt of consument, natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie door opdrachtnemer een iTransform, MyLifechanger, personal training of andere activiteit wordt verstrekt of gegeven.
1.3.....iTransform: transformatieprogramma, door opdrachtnemer aangeboden, inclusief of exclusief personal trainingen.
1.4.....Personal training: een doelgerichte individuele training, welke op diverse locaties, zowel binnen als buiten plaats kan vinden en bedoeld is om opdrachtgever zowel fysiek als mentaal sterker te maken.
1.5.....MyLifechanger: mobiele applicatie (app), toepassing welke door opdrachtgever als ondersteuning wordt toegepast om een gesteld doel te halen, of na het behalen van het gestelde doel het behaalde resultaat te behouden.
1.6.....Vetpercentage: benaming voor het gewichtspercentage aan vetten, zoals dat in het menselijk lichaam, of in voeding wordt aangetroffen.
1.7.....Huidplooimeting: een meting waarmee nauwkeurig vetpercentage wordt berekend. Er kan een inschatting gemaakt worden van de vetmassa door de huidplooi op een aantal punten te meten met de huidplooimeter. Op basis van de gemeten dikte van de huidplooien is het mogelijk de vetpercentage van opdrachtgever te berekenen. Jackson-Pollock (7, 4 en 3 punts), Pamillo (9 punts) en Dumin-Womersley (4 punts) zijn huidplooimetingen welke opdrachtnemer toepast om een zo accuraat mogelijk vetpercentage te verkrijgen.


2   .....Intakegesprek, overeenkomst, duur, beëindiging en opzegging
2.1.....Het intakegesprek is voor potentiële opdrachtgever geheel vrijblijvend.
2.2.....Doelstelling, fysieke en mentale gesteldheid van de potentiële opdrachtgever wordt gedurende het intakegesprek uitgebreid besproken.
2.3.....Potentiële opdrachtgever kan kiezen uit diverse iTransform programma's, mits opdrachtnemer en opdrachtgever anders zijn overeengekomen.
2.4.....Het ondertekenen van de overeenkomst geldt als aanvaarding van het aanbod.
2.5.....Door ondertekening van de overeenkomst gaat opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Ironchasers.
2.6.....De overeenkomst wordt schriftelijk of elektronisch aangegaan voor de duur van het gekozen iTransform programma of MyLifechanger abonnement.
2.7.....De iTransform of MyLifechanger overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen tijd.
2.8.....Het is voor opdrachtgever uitsluitend mogelijk om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, indien het voor opdrachtgever als gevolg van een aantoonbare ernstige ziekte, blessure of overlijden van een naaste onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de periode er gebruik van te maken.
2.9.....De overeenkomst kan te allen tijde door opdrachtnemer, tussentijds en eenzijdig, gewijzigd of beëindigd worden. De wijziging of beëindiging zal schriftelijk of elektronisch geschieden.
2.10...Bij beëindiging of wijziging van de overeenkomst, omwille van welke reden dan ook, zal opdrachtgever geen recht hebben op geld teruggave, of anders moet zijn overeengekomen.


3   .....Gezondheid en veiligheid
3.1.....Hoewel opdrachtnemer alle zorg besteedt aan gezondheid en veiligheid, is het volgen iTransform, MyLifechanger of een personal training volledig voor eigen risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gehouden.
3.2.....Indien opdrachtgever, fysieke of mentale klachten heeft, dient opdrachtgever dit per direct (zo spoedig mogelijk) te melden aan zowel opdrachtnemer als huisarts, behandelend arts, dokter of psycholoog.
3.3.....Indien opdrachtgever enige vorm van twijfel heeft aangaande iTransform, MyLifechanger of een personal training, dient opdrachtgever dit per direct (zo spoedig mogelijk) te melden aan zowel opdrachtnemer als huisarts, behandelend arts, dokter of psycholoog.
3.4.....Indien fysieke of mentale klachten gedurende iTransform of een personal training ontstaan bij opdrachtgever, dient opdrachtgever deze per direct (zo spoedig mogelijk) te melden aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal de ernst van de klacht bepalen, en indien nodig, opdrachtgever doorverwijzen naar een huisarts, behandelend arts, dokter of psycholoog. Aansluitend zal opdrachtnemer iTransform of personal trainingen tijdelijk of volledig stopzetten.
3.5.....iTransform of personal trainingen zal alleen worden stopgezet wanneer de opdrachtnemer hiertoe aanleiding ziet. Hierbij te denken aan botbreuk(en), ziekenhuisopname, dokters mutaties, ernstige fysieke of mentale klachten of anders moet zijn overeengekomen.
3.6.....iTransform, MyLifechanger of personal training is niet geschikt voor personen met (ernstige) fysieke of mentale klachten.


4   .....Aansprakelijkheid
4.1.....Naast goede voeding, is beweging of training cruciaal voor het behalen van de door opdrachtgever of consument gesteld doel. iTransform, MyLifechanger of personal training is gericht op prestatiebevordering, een gezonder, fitter en atletischer lichaam met meer energie. Opdrachtnemer geeft geen enkele garanties ten aanzien van deze doelstellingen.
4.2.....Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of namens opdrachtnemer geleverde zaken en/of diensten, waaronder inbegrepen blessures welke opdrachtgever oploopt tijdens een personal training, eigen training, bootcamp of andere sportactiviteit. Het volgen van iTransform, MyLifechanger of personal training of een andere activiteit geschiedt op eigen risico.
4.3.....Tijdens het gehele transformatieproces, inclusief het intakegesprek, kan er sprake zijn van lichaamscontact, bijvoorbeeld bij een huidplooimeting of het corrigeren van oefeningen. Lichaamscontact kan niet voorkomen worden omdat o.a. ten tijde van oefeningen/personal trainingen de houding/postuur gecorrigeerd moet worden om blessures te voorkomen. Wanneer opdrachtnemer of opdrachtgever van mening is dat het lichaamscontact ongehoord of onwenselijk is zal dat direct kenbaar gemaakt moeten worden bij of door opdrachtnemer.
4.4.....Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer tijdens iTransform, MyLifechanger of personal training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.
4.5.....Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van, door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei wijze schade lijdt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief laten invullen van het intakeformulier.
4.6.....Opdrachtnemer kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gehouden voor het niet behalen van het gestelde doel van opdrachtgever. Discipline, eerlijkheid, doorzettingsvermogen, en een ijzeren wil is vereist voor het behalen van het gestelde doel.
4.7.....Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien opdrachtgever relevante bijzonderheden of omstandigheden verzwijgt, zoals medisch of conditioneel, of welke een (bijzonder) gevaar voor de gezondheid opleveren of kunnen opleveren.
4.8.....Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spel- en drukfouten.
4.9.....Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor, het door opdrachtgever, eventueel verkeerd opvolgen van advies waarbij van de opdrachtgever meer verwacht had mogen worden.
4.10...Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie welke verstrekt is door derden.
4.11...iTransform en MyLifechanger zijn alleen te gebruiken door opdrachtgever, alleen bestemd voor opdrachtgever, en zal niet door opdrachtgever in het openbaar worden gebracht of door opdrachtgever worden overgedragen aan derden.


5   .....Betaling
5.1.....Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
5.2.....Na de termijn van 14 dagen is opdrachtgever in gebreke. De kosten van een herinnering, aanmaning of sommatie zijn voor rekening van opdrachtgever.
5.3.....Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van opdrachtgever.
5.4.....Indien betaling uitblijft is opdrachtnemer bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.
5.5.....Opdrachtnemer zal onder geen beding geld teruggeven aan opdrachtgever.


6   .....Privacybeleid, geheimhouding en social media
6.1.....Opdrachtnemer gaat zorgvuldig en strikt vertrouwelijk met persoonlijke situaties en gegevens om, en worden alle vertrouwelijk behandeld.
6.2.....Opdrachtnemer zal persoonlijke informatie (m.u.v. artikel 6.7) nooit verstrekken aan derden of potentiële klanten zonder toestemming van de opdrachtgever.
6.3.....Opdrachtnemer zal een persoonlijke situatie nooit kenbaar maken aan derden of potentiële klanten zonder toestemming van de opdrachtgever.
6.4.....Opdrachtnemer zal het gebruik van een e-mailadres uitsluitend toepassen om opdrachtgever de juiste service te verlenen. Eventuele toepassingen kunnen zijn: informeren m.b.t. iTransform, MyLifechanger, de vooruitgang, persoonlijke gesteldheid, persoonlijke tips, melden van sportactiviteiten, het beantwoorden van vragen en dergelijke, reclame of promotiedoeleinden.
6.5.....Opdrachtnemer en opdrachtgever, zowel de een als de ander, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke zij in het kader van de opdracht van elkaar hebben verkregen. De informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
6.6.....Door ondertekening van het intakeformulier, staat opdrachtgever toe, dat de geschreven recensie of voor- en nafoto (before & after) van de opdrachtgever, door opdrachtnemer toegepast mag worden voor diverse promotiedoeleinden zoals beurzen, flyers en de social media van opdrachtnemer. Voorbeelden social media: websites van Ironchasers, Facebook, Instagram, enzovoort.
6.7.....Opdrachtnemer mag te allen tijde zowel de voor- als achternaam van een (oud-)opdrachtgever gebruiken om een potentiële opdrachtgever te werven.


7   .....Service en klachtenprocedure
7.1.....Indien er vragen, onduidelijkheden of opmerkingen ontstaan gedurende iTransform of personal training, staat het opdrachtgever vrij om deze te stellen aan opdrachtnemer. Indien nodig zal opdrachtnemer deze graag beantwoorden, of verduidelijken.
7.2.....Een exemplaar van de algemene voorwaarden van Ironchasers, is in PDF, per e-mail, kosteloos opvraagbaar.
7.3.....Indien opdrachtgever een klacht heeft, dient zij of hij dit binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht, elektronisch (per e-mail) kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever, zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting m.u.v. lichamelijke en/of fysieke klachten.